Reklamacje

Dzięki formularzowi możesz sprawnie złożyć reklamacje za pomocą strony internetowej. Zgłoszenie zostanie automatycznie przekazane do Działu Reklamacji a na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia wraz z nadanym numerem.

Minimum wymagań dla prawidłowego działania Formularza reklamacji - użycie przeglądarki internetowej Firefox Mozilla minimum w wersji 19.0 lub wyższy, Internet Explorer minimum w wersji 8.0 lub wyższy, Google Chrome minimum w wersji 25.0 lub wyższy

Przejdź do formularza reklamacyjnego DPD Strefa Paczki

Aby złożyć reklamację w DPD Polska Sp. z o.o. - przejdź do formularza reklamacyjnego DPD Polska Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPD Strefa Paczki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD Strefa Paczki) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa.

2) DPD Strefa Paczki wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@dpd.com.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Do dnia 25 maja 2018 roku obowiązki inspektora ochrony danych pełni Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można skontaktować się poprzez wskazany wyżej adres e-mail.

3) Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b) w zakresie danych zawartych w formularzu zawierającym pola fakultatywne - podstawą prawną przetwarzania jest Pani/ Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

c) w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD Strefa Paczki związane z wykonywaniem umowy, w tym zewnętrznemu centrum kontaktu oraz dostawcom rozwiązań informatycznych.

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez okres wykonywania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD Strefa Paczki.

6) W odniesieniu do danych, których podanie jest fakultatywne, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych DPD Strefa Paczki prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3) c) powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu DPD Strefa Paczki), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych DPD Strefa Paczki prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez DPD Strefa Paczki w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez DPD Strefa Paczki jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia złożonej reklamacji.